Vajinismus sorununda tedavi çeşitleri

Vajinismus şikâyetiyle başvuran kadınların cinsel duyguları, deneyimleri ve geçmişleri, bunun disparoni ve vulvar ağn sendromları ile örtüşmesi göz önüne alındığında, oldukça kapsamlı bir şekilde alınan tıbbi ve cinsel öykü, hem değerlendirmenin ve tedavinin aynlmaz bir parçasıdır hem de psikoseksüel, kültürel, eğitimsel ve psikodinamik faktörlerin belirlenmesine yardımcı olur. Anamnez, hastanın temel şikâyetine ilişkin bilgi toplamayı içerir. Çoğu vakada, vajinismuslu hastalar içinde bulunduklan durum cinsel ilişkiye engel teşkil ettiğinde tedavi arayışına girerler ve tedavinin hedefi cinsel ilişkiye girebilmektir. Oysaki penetrasyona izin verememe durumu, tampon kullanmak ya da jinekoloji muayenesi olmak gibi cinsellikle alakalı olmayan diğer fonksiyonel aktivitelere kadar uzanır.Mevcut şikâyet penetrasyon ya da penetrasyon girişimi sırasında ağrı duyulması olduğunda, dikkatli bir ağrı değerlendirmesi gerekir. Ağrının konumu ve özellikleri, organik olup olmadığının en güçlü yordayıcılarıdır (Meana vd., 1997). Ağrının tanımı (yakıcı ya da acıtıcı, yaygın ya da lokal, spontane ya da nedenli), onun somatik, viseral ya da nöropatik yapısını yansıtır, fizik muayene ve tedavide nasıl bir yol izleneceğinin belirlenmesine yardımcı olur. Ağrının hangi noktada oluştuğunu, yüzeysel mi yoksa derinde mi olduğunu, uyanlmayla mı yoksa orgazmla mı ortaya çıktığım, ağnmn azaltılıp azaltılamadığını ve nasıl hafıfletildiğini tespit etmek önemlidir. Primer pelvik tabam işlev bozukluğunu işaret ettiği için, işeme fonksiyonuyla ilgili sorular kritik öneme sahiptir. Özellikle VVS?li hastalarda çocukluk dönemi enüresisle alakalı sorular sormak da yerinde olur, çünkü erken çocukluk dönemi işeme patentleri WS ile bağlantılı olabilir. Vulvar ağrı sendromları ile interstisyel sistit (IS), pelvik ağrısı, idrar sıklığı ve ivediliği arasında komorbidite olduğu söylenmektedir. Bunlar kas hipertonusu ve kas tetik noktası irritabilitesiyle alakalıdır ve aynı anda ele alınması gerekir (Travell & Simons, 1992).